WYSTAW NOWY PRZEDMIOTPrzed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego motoboss.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

motoboss.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Brandpoland sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, ul. Wszystkich Świętych11, 32-650 Kęty, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000884034.I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator oznacza spółkę Brandpoland sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, ul. Wszystkich Świętych11, 32-650 Kęty, wpisaną do KRS pod numerem 0000884034, REGON 388181073, NIP 5492461613

 1. Konto oznacza posiadane przez Użytkownika motoboss.pl konto, za pomocą którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi oraz korzystać z usług motoboss.pl

 2. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje rejestracji, zarządzania wprowadzanymi danymi oraz korzysta z usług motoboss.pl;

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu internetowego motoboss.pl;

 4. Towar – oznacza rzecz lub usługę będące przedmiotem ofert sprzedaży zawieranych na motoboss.pl

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy motoboss.pl a użytkownikiem;

 6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze portalu internetowego dostępnego pod adresem motoboss.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. W celu korzystania z portalu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z portalu było możliwe dla użytkowników internetu
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych.

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnych oraz wykorzystywanie przez Użytkownika portalu motoboss.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich.

III. Zasady korzystania z portalu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze portalu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie portalu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. motoboss.pl może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika, a w szczególności, gdy Użytkownik

  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  - dopuścił się za pośrednictwem portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów portalu,

  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez motoboss.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię motoboss.pl.

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody motoboss.pl.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  - korzystania ze portalu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach portalu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  - korzystania z portalu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla motoboss.pl,

  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach portalu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  - korzystania z portalu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

         8. Serwis motoboss.pl nie jest stroną w  transakcji między sprzedającym a kupującym. Serwis udostępnia jedynie przestrzeń użytkową do zamieszczania ogłoszeń. 

  IV. Rejestracja i logowanie

        1. Użytkownik, aby uzyskać status Sprzedawcy i aby korzystać z portalu motoboss.pl musi dokonać rejestracji w celu utworzenia konta. 

        2.  Po naciśnięciu przycisku "zarejestruj się" użytkownik otrzymuje na email link potwierdzający założenie konta. 

        3. Logując się na swoje konto można wybrać dwa rodzaje kont, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika: firmowe lub prywatne.

        4. Wybierając konto firmowe, konieczne jest podanie numeru NIP oraz zrealizowanie opłaty abonamentowej zgodnej z cennikiem. Po otrzymaniu niniejszej wpłaty, zweryfikujemy poprawność konta i aktywujemy je. Prosimy cierpliwie czekać na informacje od nas.

             Posiadanie konta firmowego to przywilej wystawiania ogłoszeń w niższych cenach, dodawanie większej ilości zdjęć oraz dostęp do aktualnych promocji skierowanych wyłącznie do firm.

             Każdy Użytkownik konta firmowego opłaca comiesięcznie ustalony abonament w kwocie uwzględnionej w cenniku.

             Dla Użytkowników konta firmowego, którzy oferują wyłącznie przedmioty nowe, nieużywane, istnieje możliwość ustalenia indywidualnej opłaty zryczałtowanej. W tym przypadku obowiązuje 12 miesięczna umowa ustalana indywidualnie, zaakceptowana przez obie strony. 

       5. Wybierając konto prywatne, jako osoba fizyczna, niezbędna jest realizacja opłaty aktywacyjnej, zgodnej z cennikiem. Opłata potrzebna jest, aby zweryfikować użytkownika.  Po otrzymaniu niniejszej wpłaty, zweryfikujemy poprawność konta i aktywujemy je. Prosimy cierpliwie czekać na informacje od                nas.

           Użytkownik konta prywatnego, zwolniony jest z comiesięcznej opłaty abonamentowej, jednak nie ma możliwości korzystania z aktualnych promocji. 

       6.  Weryfikacji Użytkownika dokonuje administrator.

       7.  Logowanie do serwisu następuje przy użyciu loginu i hasła.

       8.  Z uwagi na przestrzeń przechowywania danych i miejsce na serwerach portal motoboss.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, które nie było zalogowane w ciągu 6 miesięcy lub dłużej. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony drogą mailową.

  V. Opłaty i prowizje

  1. Opłaty za wystawione ogłoszenia części samochodowych naliczają się co 10 dni.

  2. Opłaty za wystawione ogłoszenia pojazdów oraz usług wystawiane są na 30 dni.

  3. Osoby prywatne zobowiązane są uiścić opłatę za ogłoszenie przed jego wystawieniem. Firmy otrzymają fakturę za wystawienie na koniec miesiąca, w którym kończy się ogłoszenie wystawienia pojazdu.

  4. W przypadku wcześniejszego zakończenia ogłoszenia, przed upływem 10 dni w przypadku ogłoszeń części samochodowych oraz przed upływem 30 dni w przypadku ogłoszeń pojazdów i usług, naliczona opłata nie podlega zwrotowi.

  5. Cennik wraz z tabelą opłat i prowizji znajdziesz w: cennik motoboss.pl

   VI. Zasady rozpatrywania reklamacji

  Reklamacje w serwisie motoboss.pl rozpatrywane są następująco:

  1.  Powiadomienie  o reklamacji   na adres email: [email protected], podając w tytule swój numer użytkownika, a w treści opisując cała sytuację podając numer transakcji.
  2. Sprawdzamy reklamację, ponieważ każda reklamacja musi być uzasadniona i dokładnie opisana. Zaleca się podanie przez użytkownika informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
  3. Rozpatrujemy reklamację. W przypadku braku dokładnego opisu reklamacji zadajemy dodatkowe pytania.
  4. Nasi specjaliści niezwłocznie rozpatrują reklamację i udzielają na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

  VII.  Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

  1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w  odniesieniu do umów:

              - o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

              - o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

        3.  Zastrzeżeniem pkt. VII ust. 2 regulaminu Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

        4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres: [email protected]

   VIII. Postanowienia końcowe

   1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony motoboss.pl

   2. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

   3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy motoboss.pl a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana regulaminu obowiązuje 7 dni po jego opublikowaniu na stronie motoboss.pl.
   Dbamy o Twoją prywatność

   Wraz z naszymi partnerami przechowujemy i/lub uzyskujemy dostęp do informacji w urządzeniu, takich jak unikatowe identyfikatory w plikach cookie, w celu przetwarzania danych osobowych.